Dyżur pogotowia wod-kan 15:00 - 7:00 tel. (83) 352-61-06   605-251-955

 


chwilowki

Aktualności

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Radzyniu Podlaskim informuje, że z dniem 17 kwietnia 2019 roku,  woda pitna dostarczana z ujęcia wody (SUW) w  Radzyniu Podlaskim  nie jest poddawana chlorowaniu.

Miasto Radzyń Podlaski informuje, że obowiązuje limit odbieranych odpadów biodegradowalnych z domów jednorodzinnych oraz oddawanych odpadów budowlanych w PSZOK-u .

Limit oddawanych odpadów obowiązuje na podstawie uchwały Rady Miasta Radzyń Podlaski Nr XLI/261/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 

Odpady BIO: § 2 ust. 1 pkt 4¹) brzmi: "odpady biodegradowalne powstające na terenie nieruchomości jednorodzinnej – w liczbie do 6 worków o pojemności po 120 l miesięcznie;".

 

 

§ 2 ust. 2 brzmi: "W zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, właściciel nieruchomości jest uprawniony do samodzielnego dostarczania selektywnie zebranych odpadów komunalnych do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Radzyń Podlaski z zastrzeżeniem:

pkt 1) "odpadów biodegradowalnych – w ilości do 6 worków o pojemności po 120 l miesięcznie z danej nieruchomości z tym, że ograniczenie nie dotyczy dostarczania ściętych drzew i gałęzi;"

 

 

Odpady BUDOWLANE: § 2 ust. 1 pkt 2) brzmi: "odpadów budowlanych – w ilości 0,5 m³ miesięcznie z danej nieruchomości."

 

 

Prosimy o stosowanie się do obowiązujących przepisów prawa miejscowego. W przypadku wystawienia lub oddania większej ilości w/w odpadów, nie będą odebrane przez pracowników firmy odbierającej odpady.

Źródło:https://radzyn-podl.pl/gospodarka-odpadami/2302-informacja-ws-odpadow-bio-i-budowlanych.html

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Radzyniu Podlaskim informuje, że woda  dostarczana z ujęcia wody (SUW) w  Radzyniu Podlaskim  jest w dalszym ciągu poddawana chlorowaniu w celu stabilizacji parametrów.  

    Chlor  wprowadzany jest do wody w postaci podchlorynu sodu (posiada ocenę jakości) w ilościach minimalnych, nie zagrażających zdrowiu i życiu konsumentów wody. Proces jest  w sposób ciągły monitorowany.

    Efektem towarzyszącym procesowi chlorowania wody może być zmiana jej walorów smakowych i zapachowych nie powodujących  zagrożeń natury zdrowotnej.

W celu całkowitej redukcji zawartości chloru wodę należy przegotować.

Za utrudnienia, przepraszamy.

 

  • Rzetelna firma
  • Gazele Biznesu 2010
  • Gazele Biznesu 2011
  • Diament Forbes 2013